Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. janvārī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) – Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

(Lieta C-21/18)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāji: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Atbildētājs: Svenskt Tenn Aktiebolag

Prejudiciālie jautājumi

Vai 4. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/2424 1 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi utt., ir jāinterpretē tādējādi, ka 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts jaunajā formulējumā ir piemērojams tiesas novērtējumam par spēkā neesamību (saskaņā ar Preču zīmju regulas 52. panta 1. punkta a) apakšpunktu), kas veikts pēc grozījuma stāšanās spēkā, proti, pēc 2016. gada 23. marta, pat ja prasība attiecas uz preču zīmes pasludināšanu par spēkā neesošu gadījumā, kad prasība ir celta pirms šīs dienas un tāpēc attiecas uz preču zīmi, kura reģistrēta pirms šīs dienas?

Vai Preču zīmju regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts piemērojamajā redakcijā ir jāinterpretē tādējādi, ka tā tvērums attiecas uz apzīmējumu, kurš sastāv no divdimensiju izstrādājuma divdimensiju atveidojuma, piemēram, uz audumu, kas dekorēts ar attiecīgo apzīmējumu?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, saskaņā ar kādiem principiem formulējums “apzīmējum[i], kas sastāv tikai no formas (vai citas iezīmes), kura preces apvelta ar būtisku vērtību” Preču zīmju regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punktā ir jāinterpretē situācijā, kad reģistrācija aptver plašu preču klašu un preču klāstu un apzīmējumu precēm var piestiprināt dažādos veidos? Vai novērtējums jāveic saskaņā ar objektīvākiem/vispārīgākiem kritērijiem, piemēram, sākot ar to, kā preču zīme izskatās un kā to ir iespējams piestiprināt dažādām precēm, t. i., neņemot vērā veidu, kādā preču zīmes īpašnieks, iespējams, de facto ir piestiprinājis vai ir paredzējis piestiprināt apzīmējumu dažādām precēm?

____________

1 OV 2015, L 341, 21. lpp.