Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt (Švédsko) 11. januára 2018 – Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

(vec C-21/18)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Odporca: Svenskt Tenn Aktiebolag

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/24241 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že článok 7 ods. 1) písm. e) bod iii) v jeho novom znení sa vzťahuje na súdne posúdenie neplatnosti [podľa článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochranných známkach], ktoré sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia, a to po 23. marci 2016, aj keď sa žaloba týka vyhlásenia neplatnosti, ak bola žaloba podaná pred týmto dátumom, a týka sa teda ochrannej známky zapísanej pred týmto dátumom?

2.    Má sa článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia o ochranných známkach v platnom znení vykladať v tom zmysle, že jeho pôsobnosť sa vzťahuje na ochrannú známku, ktorú tvorí dvojrozmerné zobrazenia dvojrozmerného výrobku, napríklad tkaniny potlačenej predmetným označením?

3.    Ak je odpoveď na druhú prejudiciálnu otázku kladná, podľa akých zásad sa má spojenie „označenia, ktoré sú tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou, ktorá dodáva tovaru podstatnú hodnotu“ uvedené v článku 7 ods. 1 písm. e) bode iii) nariadenia o ochranných známkach, vykladať v situácii, keď sa zápis vzťahuje na širokú škálu tried tovarov a samotných tovarov a označenie môže byť umiestnené na tovar rôznymi spôsobmi? Má sa posúdenie vykonať v súlade s objektívnejšími/všeobecnými kritériami, napríklad z hľadiska vzhľadu ochrannej známky a možnosti jej umiestnenia na rôzne druhy tovaru, teda bez ohľadu na spôsob, akým majiteľ ochrannej známky môže de facto umiestniť alebo môže zamýšľať umiestniť označenie na rôzne tovary?

____________

1 Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21.