Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

14 päivänä maaliskuuta 2019 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Muodon käsite – Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto – Kaksiulotteinen tavaramerkki – Kuviotavaramerkki, joka on myös tekijänoikeudessa tarkoitettu teos – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta – Asetus (EU) 2015/2424

Asiassa C‑21/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus, Ruotsi) on esittänyt 14.12.2017 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 11.1.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Textilis Ltd ja

Ozgur Keskin

vastaan

Svenskt Tenn AB,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit C. Lycourgos, E. Juhász (esittelevä tuomari), M. Ilešič ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

–        Svenskt Tenn AB, edustajinaan B. Eliasson ja M. Jerner, jur. kand.,

–        Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda ja G. Tolstoy,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee [EU-tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan ja asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jäljempänä muutettu asetus N:o 207/2009) saman säännöksen tulkintaa.

2        Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Textilis Ltd ja Ozgur Keskin sekä toisaalta Svenskt Tenn AB ja jossa on kyse siitä, että pääasian valittajat saattoivat myyntiin sisustustuotteita loukaten näin tavaramerkkiä, jonka haltija Svenskt Tenn on.

 Asiaa koskevat oikeussäännöt

 Asetus N:o 207/2009

3        Asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:

”[EU-tavaramerkkinä] voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

4        Kyseisen asetuksen 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, 1 kohdan e alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e)      merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i)      tavaran luonteenomaisesta muodosta,

ii)      teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta,

iii)      tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta”.

 Muutettu asetus N:o 207/2009

5        Asetuksen 2015/2424, jolla muutettiin asetusta N:o 207/2009, johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Jotta voidaan turvata oikeusvarmuus ja se, että etuoikeusperiaatetta, jonka mukaan rekisteröity aikaisempi tavaramerkki asetetaan etusijalle suhteessa myöhemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, noudatetaan kaikilta osin, on tarpeen säätää, että EU-tavaramerkin tuomien oikeuksien noudattamisen varmistaminen ei saisi vaikuttaa ennen EU-tavaramerkin haku- tai etuoikeuspäivää hankittujen tavaramerkkien haltijoiden oikeuksiin. – –”

6        Muutetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e)      merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i)      tavaran luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaisuudesta,

ii)      teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai muusta ominaisuudesta,

iii)      tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta”.

7        Asetuksen 2015/2424 4 artiklasta ilmenee, että kyseinen asetus tuli voimaan 23.3.2016.

 Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

8        Svenskt Tenn myy huonekaluja ja kankaita sekä muita sisustustarvikkeita.

9        Svenskt Tenn aloitti 1930-luvulla yhteistyön arkkitehti Josef Frankin kanssa, joka suunnitteli yhtiölle useita kangaskuviointeja, joista yhden kuvioinnin nimitys on MANHATTAN; Svenskt Tenn myy MANHATTAN-kuvioituja tavaroita, ja Svenskt Tenn väittää olevansa kuviointiin liittyvän tekijänoikeuden haltija.

10      Svenskt Tenn jätti 4.1.2012 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon (EUIPO). Kyseinen MANHATTAN-kuviotavaramerkki rekisteröitiin numerolla 010540268.

11      Tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 16, 20, 21, 24, 27 ja 35, ja ne vastaavat muun muassa seuraavia: lampunvarjostimet (luokka 11), paperiset pöytäliinat ja lautasliinat; lasinaluset, paperia; käärepaperi; kirjoitus- tai piirustuskirjat; julisteet (luokka 16), huonekalut (luokka 20), talous- ja keittiövälineet ja ‑astiat; harjat; lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin (luokka 21), kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat (luokka 24), matot; seinäverhoilut (ei tekstiiliä), tapetit (paperi-) (luokka 27), vähittäismyyntipalvelut, jotka liittyvät seuraavien myyntiin: huonekalut, tyynyt, peilit, tapetit, matot, lamput, tekstiilikankaat, tekstiilituotteet, koriste-esineet, talous- ja keittiövälineet ja ‑astiat, kattaustavarat, lasitavarat, posliini, savitavarat, kynttilänjalat, paperilautasliinat, laukut, korut, kirjat ja lehdet (luokka 35).

12      MANHATTAN-kuviotavaramerkin esitystapa on seuraava: