Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2019. március 14.(*)

„Előzetes döntéshozatal – Európai uniós védjegy – A »forma« fogalma – Olyan forma, amely lényeges értéket ad az áruhoz – Síkbeli védjegy – Szerzői jogi műnek is minősülő ábrás védjegy – 207/2009/EK rendelet – A 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontja – (EU) 2015/2424 rendelet”

A C‑21/18. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (stockholmi szabadalmi és kereskedelmi fellebbviteli bíróság, Svédország) a Bírósághoz 2018. január 11‑én érkezett, 2017. december 14‑i határozatával terjesztett elő

a Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

és

a Svenskt Tenn AB

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),

tagjai: E. Regan tanácselnök, C. Lycourgos, Juhász E. (előadó), M. Ilešič és I. Jarukaitis bírák,

főtanácsnok: G. Pitruzzella,

hivatalvezető: A. Calot Escobar,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

–        a Svenskt Tenn AB képviseletében B. Eliasson és M. Jerner jur. kand.,

–        az Európai Bizottság képviseletében É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda és G. Tolstoy, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1        Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem [az európai uniós védjegyről] szóló, 2009. február 26‑i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.) 7. cikke (1) bekezdése e) pontja iii. alpontjának, valamint a 2015. december 16‑i (EU) 2015/2424 parlamenti és tanácsi rendelettel (HL 2015. L 341., 21. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.) módosított 207/2009 rendelet (a továbbiakban: módosított 207/2009 rendelet) ugyanezen rendelkezésének értelmezésére vonatkozik.

2        E kérelmet a Textilis Ltd és Ozgur Keskin, valamint a Svenskt Tenn AB között, lakberendezési termékeknek az alapeljárás felperesei által, a Svenskt Tenn védjegyének állítólagos bitorlásával történő forgalmazása tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.

 Jogi háttér

 A 207/2009 rendelet

3        A 207/2009 rendeletnek „A[z európai uniós] védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés” című 4. cikke a következőképpen rendelkezik:

„[Európai uniós] védjegyoltalom tárgya lehet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól.”

4        E rendelet „Feltétlen kizáró okok” című 7. cikke az (1) bekezdésének e) pontjában a következőket írja elő:

„A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

[…]

e)      kizárólag olyan formából áll, amely

i.      az áru jellegéből következik; vagy

ii.      a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy

iii.      az áru értékének a lényegét hordozza [helyesen: lényeges értéket ad az áruhoz]”.

 A módosított 207/2009 rendelet

5        A 207/2009 rendeletet módosító 2015/2424 rendelet (12) preambulumbekezdése a következőket tartalmazza:

„A jogbiztonság megteremtése érdekében és az elsőbbség elvével (amely szerint a lajstromozott korábbi védjegy elsőbbséget élvez a lajstromozott későbbi védjegyekkel szemben) való teljes összhang biztosítása érdekében elő kell írni, hogy az európai uniós védjegyoltalomból eredő jogok érvényesítése nem érintheti a jogosultaknak az európai uniós védjegy bejelentési napját vagy elsőbbségi napját megelőzően szerzett jogait. […].”

6        A módosított 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja a következőképpen rendelkezik:

„A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

[…]

e)      kizárólag

i.      olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely az áru jellegéből következik;

ii.      az árunak olyan formájából vagy egyéb jellemzőjéből áll, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy

iii.      olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely lényeges értéket ad az áruhoz”.

7        A 2015/2424 rendelet 4. cikkéből kitűnik, hogy a rendelet 2016. március 23‑án lépett hatályba.

 Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

8        A Svenskt Tenn bútorok, bútorszövetek és egyéb lakberendezési kiegészítők forgalmazásával foglalkozik.

9        Az 1930‑as években a Svenskt Tenn együttműködést kezdett Joseph Frank építésszel, aki több bútorszövetmintát is tervezett a cég számára, így például a MANHATTAN néven ismert mintát, amelyet a Svenskt Tenn forgalmaz, és amely tekintetében a szerzői jog jogosultjának vallja magát.

10      2012. január 4‑én a Svenskt Tenn európai uniós védjegybejelentést nyújtott be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO). Ezt a MANHATTAN ábrás védjegyet 010540268. számon lajstromozták.

11      A védjegyet a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15‑i Nizzai Megállapodás szerinti 11., 16., 20., 21., 24., 27. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában lajstromozták, többek között lámpaernyők (11. osztály), terítők, papírszalvéták, papírból készült poháralátétek, csomagolópapírok, jegyzet‑ vagy vázlatfüzetek, poszterek (16. osztály), bútorok (20. osztály), háztartási és konyhai célokra szolgáló eszközök, edények és tartályok, kefék, más osztályokba nem tartozó üveg‑, porcelán‑ és fajanszáruk (21. osztály), más osztályokba nem tartozó textíliák és textiláruk, ágytakarók és asztalterítők (24. osztály), szőnyegek, nem textil falikárpitok, tapéták (27. osztály), bútorok, párnák, tükrök, tapéták, szőnyegek, lámpák, szövetek, textiltermékek, luxuscikkek, háztartási és konyhai eszközök és tárolók, étkészletek, üvegáruk, porcelán, fajanszáruk, gyertyatartók, papírszalvéták, táskák, ékszerek, könyvek és magazinok kiskereskedelmére irányuló szolgáltatások (35. osztály) vonatkozásában.

12      A MANHATTAN ábrás védjegy ábrázolása: