Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta)

2019. gada 14. martā (*)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības preču zīme – Jēdziens “forma” – Forma, kas piešķir precei ievērojamu vērtību – Divdimensiju preču zīme – Grafiska preču zīme, kas ir arī darbs autortiesību nozīmē – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts – Regula (ES) 2015/2424

Lietā C‑21/18

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Apelācijas tiesa Stokholmā kā intelektuālā īpašuma un ekonomikas lietu apelācijas tiesa, Zviedrija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2017. gada 14. decembrī un kas Tiesā reģistrēts 2018. gada 11. janvārī, tiesvedībā

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

pret

Svenskt Tenn AB,

TIESA (piektā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs J. Regans [E. Regan], tiesneši K. Likurgs [C. Lycourgos], E. Juhāss [E. Juhász] (referents), M. Ilešičs [M. Ilešič] un I. Jarukaitis [I. Jarukaitis],

ģenerāladvokāts: Dž. Pitrucella [G. Pitruzzella],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

–        Svenskt Tenn AB vārdā – B. Eliasson un M. Jerner, jur. kand.,

–        Eiropas Komisijas vārdā – É. Gippini Fournier un K. Simonsson, kā arī E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda un G. Tolstoy, pārstāvji,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par [Eiropas Savienības preču zīmi] (OV 2009, L 78, 1. lpp.) 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punktu un šo tiesību normu Regulā Nr. 207/2009, kas grozīta ar Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris) (OV 2015, L 341, 21. lpp.) (turpmāk tekstā – “grozītā Regula Nr. 207/2009”).

2        Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp Textilis Ltd un Ozgur Keskin, no vienas puses, un Svenskt Tenn AB, no otras puses, par prasītāju pamatlietā veikto iekštelpu labiekārtošanas preču komercializēšanu, ar kuru tiekot aizskarta preču zīme, kas pieder Svenskt Tenn.

 Atbilstošās tiesību normas

 Regula Nr. 207/2009

3        Regulas 207/2009 4. pantā “Apzīmējumi, kas var būt [Savienības] preču zīmes” ir noteikts:

“[Eiropas Savienības] preču zīme var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem – tostarp personvārdiem – modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem.”

4        Šīs regulas 7. panta “Absolūta atteikuma pamatojums” 1. punkta e) apakšpunktā ir paredzēts:

“Nereģistrē:

[..]

e)      apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:

i)      formas, kura atkarīga no pašu preču īpašībām;

ii)      preču formas, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai,

iii)      formas, kas piešķir precēm ievērojamu vērtību.”

 Grozītā Regula Nr. 207/2009

5        Regulas 2015/2424, ar ko groza Regulu Nr. 207/2009, 12. apsvērumā ir noteikts:

“Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un pilnīgu atbilstību prioritātes principam, saskaņā ar kuru reģistrētai agrākai preču zīmei ir prioritāte salīdzinājumā ar vēlāk reģistrētām preču zīmēm, ir jāparedz, ka ar ES preču zīmi piešķirtu tiesību īstenošanai nebūtu jāskar tās īpašnieku tiesības, kas iegūtas pirms minētās ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas vai prioritātes datuma. [..]”

6        Grozītās Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā ir paredzēts:

“Nereģistrē:

[..]

e)      apzīmējumus, kas sastāv tikai no:

i)      formas vai citas iezīmes, kura izriet no pašu preču būtības;

ii)      preču formas vai citas iezīmes, kura ir vajadzīga tehniska efekta iegūšanai;

iii)      formas vai citas iezīmes, kura preces apvelta ar būtisku vērtību.”

7        No Regulas 2015/2424 4. panta izriet, ka tā ir stājusies spēkā 2016. gada 23. martā.

 Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi

8        Svenskt Tenn komercializē mēbeles un mēbeļu audumu, kā arī citus dekoratīvos piederumus.

9        1930. gadu laikā Svenskt Tenn sāka sadarboties ar arhitektu Joseph Frank, kurš izstrādāja vairākus mēbeļu audumu rakstus, tostarp rakstu ar nosaukumu MANHATTAN, kuru tā komercializē un saistībā ar kuru tā apgalvo, ka tai ir tiesības saskaņā ar tiesību aktiem autortiesību jomā.

10      2012. gada 4. janvārī Svenskt Tenn Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) iesniedza Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu. Šī grafiskā preču zīme, kas nosaukta MANHATTAN, tika reģistrēta ar numuru 010540268.

11      Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta šī preču zīme, ietilpst 11., 16., 20., 21., 24., 27. un 35. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un tostarp atbilst abažūriem (11. klase), galdautiem, papīra salvetēm, glāžu paliktņiem no papīra, iesaiņošanas papīra, pierakstu vai zīmēšanas grāmatām, afišām (16. klase), mēbelēm (20. klase), mājsaimniecības un virtuves piederumiem vai traukiem, sukām, stikla izstrādājumiem, porcelāna un fajansa izstrādājumiem, kas neietilpst citās klasēs (21. klase), audumiem un tekstilizstrādājumiem, kas neietilpst citās klasēs, gultas un galda pārklājiem (24. klase), paklājiem, sienassegām, kas nav tekstilizstrādājumi, tapetēm (27. klase), mēbeļu, spilvenu, spoguļu, tapešu, paklāju, lampu, audumu, tekstilizstrādājumu, mazu dekoratīvu priekšmetu, mājsaimniecības vai virtuves piederumu un trauku, stikla izstrādājumu, porcelāna izstrādājumu, fajansa izstrādājumu, svečturu, papīra salvešu, maisu, rotaslietu, grāmatu un žurnālu mazumtirdzniecības pakalpojumiem (35. klase).

12      Grafiskā preču zīme “MANHATTAN” ir attēlota šādi: