Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

zo 14. marca 2019 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranná známka Európskej únie – Pojem ‚tvar‘ – Tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu – Dvojrozmerná ochranná známka – Obrazová ochranná známka predstavujúca aj dielo v zmysle autorského práva – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) – Nariadenie (EÚ) 2015/2424“

Vo veci C‑21/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (odvolací súd so sídlom v Štokholme ako odvolací súd pre oblasť duševného vlastníctva a hospodárske záležitosti, Švédsko) zo 14. decembra 2017 a doručený Súdnemu dvoru 11. januára 2018, ktorý súvisí s konaním:

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

proti

Svenskt Tenn AB,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász (spravodajca), M. Ilešič a I. Jarukaitis,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        Svenskt Tenn AB, v zastúpení: B. Eliasson a M. Jerner, jur. kand.,

–        Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda a G. Tolstoy, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu iii) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o [ochrannej známke Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) a tohto ustanovenia nariadenia č. 207/2009, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ 2015, L 341, s. 21) (ďalej len „zmenené nariadenie č. 207/2009“).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Textilis Ltd a pánom Ozgurom Keskinom na jednej strane a spoločnosťou Svenskt Tenn AB, ktorý sa týka skutočnosti, že žalobcovia vo veci samej uvádzajú na trh tovar na dekoráciu interiérov, ktorý porušuje ochrannú známku, ktorej majiteľom je Svenskt Tenn.

 Právny rámec

 Nariadenie č. 207/2009

3        Článok 4 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Označenia, z ktorých môže [ochranná známka Európskej únie] pozostávať“, stanovuje:

„Ochrannou známkou [Európskej únie] môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

4        Článok 7 tohto nariadenia, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“, vo svojom odseku 1 písm. e) stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

i)      tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru;

ii)      tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku;

iii)      tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu“.

 Zmenené nariadenie č. 207/2009

5        Odôvodnenie 12 nariadenia 2015/2424, ktorým sa zmenilo nariadenie č. 207/2009, stanovuje:

„V záujme zabezpečenia právnej istoty a úplného súladu so zásadou prednosti, na základe čoho má staršia zapísaná ochranná známka prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami, je potrebné stanoviť, že práva z ochrannej známky EÚ by sa mali presadzovať bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.…“

6        Článok 7 ods. 1 písm. e) zmeneného nariadenia č. 207/2009 stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

e) označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:

i)      tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru;

ii)      tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;

iii)      tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu“.

7        Z článku 4 nariadenia 2015/2424 vyplýva, že toto nariadenie nadobudlo platnosť 23. marca 2016.

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

8        Svenskt Tenn predáva nábytok, čalúnnické textílie a iné dekoratívne doplnky.

9        V 30. rokoch Svenskt Tenn začala spoluprácu s architektom Josephom Frankom, ktorý pre ňu navrhol niekoľko vzorov pre čalúnnické textílie, okrem iného vzor s názvom MANHATTAN, ktorý predáva a v súvislosti s ktorým tvrdí, že je majiteľkou práv z titulu autorského práva.

10      Dňa 4. januára 2012 Svenkst Tenn podala prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Táto obrazová ochranná známka s názvom MANHATTAN bola zapísaná pod číslom 010540268.

11      Výrobky a služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, patria do tried 11, 16, 20, 21, 24, 27 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú okrem iného tomuto opisu: tienidlá na lampy (trieda 11), papierové obrusy, obrúsky a servítky; papierové podložky pod poháre; baliaci papier; poznámkové zošity, písanie alebo maľovanky, plagáty (trieda 16), nábytok (trieda 20), domáce alebo kuchynské potreby a nádoby; kefy; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach (trieda 21), textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl (trieda 24), koberce; tapety okrem textilných; tapety (trieda 27), maloobchodné služby v oblasti predaja nasledujúcich tovarov: nábytok, podušky, zrkadlá, tapety, rohože, lampy na svietenie, textílie a textilné tovary, textilné výrobky, domáce a kuchynské náradie a nádoby, kuchynský riad, sklo, porcelán, hrnčiarsky tovar, svietniky, papierové obrúsky, tašky, šperky, knihy a časopisy (trieda 35).

12      Obrazová ochranná známka MANHATTAN je vyobrazená takto: