Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 14 mars 2019 (*)

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Begreppet ’form’ – Form som ger varan ett betydande värde – Tvådimensionellt varumärke – Figurmärke som även utgör ett verk i upphovsrättslig mening – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 7.1 e iii – Förordning (EU) 2015/2424”

I mål C‑21/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige) genom beslut av den 14 december 2017, som inkom till domstolen den 11 januari 2018, i målet

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

mot

Svenskt Tenn AB,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász (referent), M. Ilešič och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

–        Svenskt Tenn AB, genom B. Eliasson och M. Jerner, jur. kand.,

–        Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda och G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) och av denna bestämmelse i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse).

2        Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Textilis Ltd och Ozgur Keskin och å andra sidan Svenskt Tenn AB, angående de förstnämndas saluföring av inredningsprodukter, vilken påstås göra intrång i ett varumärke som Svenskt Tenn är innehavare av.

 Tillämpliga bestämmelser

 Förordning nr 207/2009

3        I artikel 4 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett [EU-varumärke]”, föreskrivs följande:

”Ett [EU-varumärke] kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

4        Artikel 7 i förordningen har rubriken ”Absoluta registreringshinder”. I punkt 1 e i denna artikel föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

e)      Tecken som endast består av

i)      en form som följer av varans art,

ii)      en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,

iii)      en form som ger varan ett betydande värde.”

 Förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse

5        I skäl 12 i förordning 2015/2424, genom vilken förordning nr 207/2009 ändrades, anges följande:

”För att säkerställa rättssäkerhet och full överensstämmelse med prioritetsprincipen, enligt vilken ett tidigare registrerat varumärke ges företräde framför senare registrerade varumärken, är det nödvändigt att fastställa att säkerställandet av rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke inte bör påverka innehavares rättigheter som förvärvats före ansöknings- eller prioritetsdagen för EU-varumärket. …”

6        I artikel 7.1 e i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

e)      Tecken som endast består av

i)      en form eller annan egenskap som följer av varans art,

ii)      en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat,

iii)      en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde.”

7        Av artikel 4 i förordning 2015/2424 framgår att förordningen trädde i kraft den 23 mars 2016.

 Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

8        Svenskt Tenn saluför möbler, möbeltyger och annan utrustning för inredning.

9        Under 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten Joseph Frank, som för bolagets räkning formgav ett flertal möbeltygsmönster, däribland ett mönster kallat MANHATTAN. Svenskt Tenn saluför varor med detta mönster och anser sig ha upphovsrätten till mönstret.

10      Svenskt Tenn ingav den 4 januari 2012 en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Det sökta figurmärket, kallat MANHATTAN, registrerades under nummer 010540268.

11      De varor och tjänster för vilka det nämnda varumärket registrerades omfattas av klasserna 11, 16, 20, 21, 24, 27 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och utgörs av bland annat följande: lampskärmar (klass 11), bordsdukar, pappersservetter, underlägg av papper, emballeringspapper, skriv- eller ritböcker och affischer (klass 16), möbler (klass 20), redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, borstar samt varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser (klass 21), vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser, sängtäcken och bordsdukar (klass 24), mattor, tapeter (ej av textil) och tapeter (klass 27), detaljhandelstjänster i samband med försäljning av möbler, kuddar, speglar, tapeter, mattor, lyktor, textila vävnader, textila produkter, prydnadssaker, hushålls- och köksredskap och behållare, bordsserviser, glasartiklar, porslin, lergods, ljusstakar, pappersservetter, väskor, smycken, böcker och tidningar (klass 35).

12      Figurmärket MANHATTAN återges på följande sätt: