Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 14 март 2019 г. (преюдициално запитване от Svea hovrätt — Швеция) — Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

(Дело C-21/18)1

(Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Понятие за форма — Форма, която придава значителна стойност на стоките — Двуизмерна марка — Фигуративна марка, която е и произведение на изкуството по смисъла на авторското право — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) — Регламент (ЕС) 2015/2424)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea hovrätt

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Ответник: Svenskt Tenn Aktiebolag

Диспозитив

Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно [марката на Европейския съюз], изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., трябва да се тълкува в смисъл, че не е приложим за марки, регистрирани преди влизането в сила на Регламент № 207/2009, изменен с Регламент 2015/2424.

Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че знак като разглеждания в главното производство, който се състои от двуизмерни декоративни шарки и е поставен върху стоки като плат или хартия, не „се състои изключително от формата“ по смисъла на тази разпоредба.

____________

1 ОВ C 94, 12.3.2018 г.