Language of document :

Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 14. marta spriedums (Svea hovrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

(Lieta C-21/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Eiropas Savienības preču zīme – Jēdziens “forma” – Forma, kas piešķir precei ievērojamu vērtību – Divdimensiju preču zīme – Grafiska preču zīme, kas ir arī darbs autortiesību nozīmē – Regula (EK) Nr. 207/2009 – 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts – Regula (ES) 2015/2424)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāji: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Atbildētājs: Svenskt Tenn Aktiebolag

Rezolutīvā daļa

Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par [Eiropas Savienības preču zīmi], kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris), 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nav piemērojams preču zīmēm, kas ir reģistrētas pirms Regulas Nr. 207/2009, kura grozīta ar Regulu 2015/2424, stāšanās spēkā.

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds apzīmējums, kāds tiek aplūkots pamatlietā, kas sastāv no divdimensiju dekoratīviem rakstiem un kas ir piestiprināts uz tādām precēm kā audums vai papīrs, nesastāv “tikai un vienīgi no formas” šīs tiesību normas nozīmē.

____________

1 OV C 94, 12.3.2018.