Language of document :

Жалба, подадена на 19 август 2020 г. — Aldi/EUIPO (CUCINA)

(Дело T-527/20)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Aldi GmbH & Co. KG (Мюлхайм ан дер Рур, Германия) (представители: N. Lützenrath, C. Fürsen и M. Minkner, Rechtsanwälte)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Съюза „CUCINA“ – заявка за регистрация № 18 135 080

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 19 юни 2020 г. по преписка R 463/2020-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________