Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 23. aprillil 2021 – Norra Stockholm Bygg AB versus Per Nycander AB

(kohtuasi C-268/21)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta domstolen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Norra Stockholm Bygg AB

Kostja: Per Nycander AB

Menetluses osales: Entral AB

Eelotsuse küsimused

1.    Kas isikuandmete kaitse üldmääruse1 artikli 6 lõigetega 3 ja 4 on kehtestatud nõudeid ka tõendite esitamise kohustust käsitlevate riigisiseste menetlusõigusnormide suhtes?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneb, et kui on vaja otsustada selle üle, kas nõuda isikuandmeid sisaldavate dokumentide esitamist, tuleb arvesse võtta ka andmesubjektide huve? Kas sel juhul on liidu õigusega ette nähtud nõudeid selle kohta, kuidas täpselt tuleb see otsus teha?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016 L 119, lk 1).