Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 26 април 2021 година – наказателно производство срещу HV

(Дело C-266/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Подсъдим в първоинстанционното производство

HV

Преюдициални въпроси

1. 1. – Попадат ли в обхвата на приложение на чл. 2, т. 4 и чл. 4, пар. 1, буква „d“ от Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции съдебни решения по наказателни дела, с които за извършени престъпления, изразяващи се в нарушаване на правилата за движение по пътищата и причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди, на нарушителя е наложена административна санкция лишаване от право да управлява моторно превозно средство за определен период от време?

1. 2. - Дали разпоредбите на чл. 11, пар. 2 и пар. 4, ал. 1—3 от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства дават основание на държава членка, в която притежател на свидетелство за правоуправление, издадено от същата държава, обичайно пребивава, да откаже да признае и изпълни наложена в друга държава членка административна санкция временно лишаване от право за управление на моторно превозно средство за извършено престъпление, изразяващо се в нарушаване на правилата за движение по пътищата и причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на други лица, което престъпление е извършено по време, когато извършителят е притежавал свидетелство за правоуправление, издадено от държавата на пребиваване, след замяна на първоначално издаденото му свидетелство от осъдилата го държава?

____________