Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 26 april 2021 – brottmål mot HV

(Mål C-266/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski gradski sad

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

HV

Tolkningsfrågor

Omfattas straffrättsliga domstolsavgöranden av tillämpningsområdet för artikel 2.4 och 4.1 d i rådets rambeslut 2008/947/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på domar och övervakningsbeslut i syfte att övervaka alternativa påföljder och övervakningsåtgärder, när den tilltalade brutit mot trafikföreskrifter och av oaktsamhet vållat medelsvåra kroppsskador och därför påförts en administrativ sanktion i form av indragande av rätten att framföra fordon under en viss tidsperiod?

Ska bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort tolkas så, att de utgör grund för den medlemsstat i vilken innehavaren av ett körkort som utfärdats i samma medlemsstat har sin hemvist, att vägra att erkänna och verkställa en av en annan medlemsstat utfärdad administrativ sanktion – bestående i att återkalla rätten att framföra ett fordon på grund av brott mot trafikföreskrifter vilket av oaktsamhet har vållat annan kroppsskada – när gärningspersonen vid tidpunkten för gärningen bytt ut sitt körkort som utfärdats i den dömande staten till ett körkort som utfärdats i den verkställande staten?

____________