Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 30 kwietnia 2021 r. – P.I / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Sprawa C-280/21)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (najwyższy sąd administracyjny Litwy)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca skargę kasacyjną: P .I.

Strona przeciwna: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (departament migracji ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej)

Pytanie prejudycjalne

Czy sprzeciw wobec działającej nielegalnie i wywierającej wpływy korupcyjne grupy, która za pomocą aparatu państwowego prześladuje osobę ubiegającą się o azyl i wobec której podjęcie legalnej obrony jest niemożliwe ze względu na szeroko zakrojoną korupcję w państwie, należy uznać za równoznaczny z przypisywaną tej osobie opinią polityczną (w języku angielskim attributed political opinion) w rozumieniu art. 10 dyrektywy 2011/95/UE?1

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.U. L 337, s. 9).