Language of document :

2021 m. balandžio 22 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Koninklijke Philips N.V.

(Byla C-264/21)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Kita kasacinio proceso šalis: Koninklijke Philips N.V.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar gamintojo sąvoka, kaip ji suprantama pagal Atsakomybės už gaminius direktyvos1 3 straipsnio 1 dalį, suponuoja tai, kad asmuo, kuris ant gaminio nurodė arba leido nurodyti savo vardą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą, gaminio gamintoju prisistato ir kitaip?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: kokiais aspektais turi būti vertinamas prisistatymas gaminio gamintoju? Ar atliekant šį vertinimą yra reikšminga tai, kad gaminį pagamino viena prekių ženklo savininko patronuojamoji bendrovė, o pardavė kita jo patronuojamoji bendrovė?

____________

1 1999 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/34/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, suderinimo (OL L 141, 1999, p. 20; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 147).