Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av     Högsta domstolen (Finland) den 22 april 2021 – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia mot Koninklijke Philips N.V.

(Mål C-264/21)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen Finland)

Parter i det nationella målet

Klagande: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Motpart: Koninklijke Philips N.V.

Tolkningsfrågor

1.    Förutsätter begreppet tillverkare i den mening som avses i artikel 3.1 i produktansvarsdirektivet1 att en person som har satt sitt namn, varumärke eller något annat kännetecken på produkten, eller har godkänt att de satts på produkten, även på annat sätt måste utge sig för att vara tillverkare av produkten?

2.    Om den första frågan besvaras jakande: Enligt vilka kriterier ska ett sådant utgivande att vara tillverkare av produkten bedömas? Har det någon betydelse för denna bedömning att produkten har tillverkats av ett dotterbolag till varumärkesinnehavaren och saluförts av ett annat dotterbolag?

____________

1 Rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999 om ändring av rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 141, 1999, s. 20).