Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Itävalta) on esittänyt 28.4.2021 – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H. v. Itävallan tasavalta ja Bundesbeschaffung GmbH

(Asia C-274/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Vastaajat: Itävallan tasavalta ja Bundesbeschaffung GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 89/665/ETY1 , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU2 , 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty välitoimimenettely, joka voi kansallisen lainsäännön mukaan olla vireillä Itävallassa myös Bundesverwaltungsgerichtissä (liittovaltion ylin hallintotuomioistuin, Itävalta) ja jossa esimerkiksi voidaan myös määrätä tilapäinen kielto tehdä puitejärjestelyjä tai tavarahankintoja koskevia sopimuksia, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20123 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- ja kauppaoikeudellinen asia? Onko tällainen edellä olevassa kysymyksessä kuvattu välitoimimenettely ainakin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yksityisoikeudellinen asia? Onko direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty välitoimimenettely tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 35 artiklassa tarkoitettu väliaikaisia toimenpiteitä koskeva menettely?

Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se antaa yksityiselle subjektiivisia oikeuksia jäsenvaltiota kohtaan ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan ennen direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä välitoimia koskevan hakemuksen ratkaisemista tuomioistuimen on selvitettävä hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen toimivaltaisen jaoston puheenjohtajana toimiva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi, ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen välitoimihakemuksen hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä, jos (muissa) yksityisoikeudellisissa asioissa Itävallassa, kuten esimerkiksi vahingonkorvauskanteissa tai kilpailusääntöjen rikkomisesta määrättävän kiellon tapauksessa, maksujen maksamatta jättäminen ei muutoin estä siihen liittyvän välitoimihakemuksen ratkaisemista riippumatta siitä, ovatko oikeussuojaan liittyvät maksut jossain määrin maksamatta, eikä kiinteämääräisten maksujen maksamatta jättäminen lähtökohtaisesti estä myöskään siviilituomioistuimissa kanteesta erillään tehdyn välitoimihakemuksen ratkaisemista; ja lisäksi vastaavasti Itävallassa hallinto-oikeudellisia päätöksiä koskevaan muutoksenhakuun liittyvien maksujen tai hallintotuomioistuinten ratkaisuista perustuslakituomioistuimeen tai ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtäviin valituksiin ja Revision-valituksiin liittyvien maksujen maksamatta jättäminen ei johda muutoksenhaun hylkäämiseen maksujen maksamatta jättämisen vuoksi eikä esimerkiksi myöskään siihen, että näissä muutoksenhakumenettelyissä tai Revision-menettelyissä lykkäävän vaikutuksen tunnustamista koskevat hakemukset voidaan ratkaista ainoastaan hylkäämällä ne?

2.1.    Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan ennen direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä välitoimia koskevan hakemuksen ratkaisemista jaoston puheenjohtajan on yksin toimivana tuomarina annettava maksuja koskeva korjaamiskehotus, koska kiinteämääräisiä maksuja ei ole maksettu riittävästi, ja kyseisen yksin toimivan tuomarin on hylättävä välitoimihakemus maksujen maksamatta jättämisen vuoksi, jos muutoin Itävallassa nostettavien siviilikanteiden tapauksessa yhdessä kanteen kanssa jätetyn välitoimihakemuksen osalta tuomioistuinmaksuista annetun lain (Gerichtsgebührengesetz) nojalla ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun kanteen yhteydessä maksettujen maksujen lisäksi ei lähtökohtaisesti tarvitse maksaa muita kiinteämääräisiä tuomioistuinmaksuja eikä myöskään lykkäävän vaikutuksen tunnustamista koskevista hakemuksista, jotka jätetään yhdessä hallintotuomioistuimelle tehtävän valituksen, ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtävän Revision-valituksen tai perustuslakituomioistuimeen tehtävän valituksen kanssa ja joilla on toiminnallisesti sama tai samankaltainen oikeussuojaa koskeva tavoite kuin välitoimihakemuksella, tarvitse maksaa omia maksuja?

Onko julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/2[3]/EU4 , 2 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvää vaatimusta ”ryhtyä mahdollisimman pian väliaikaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on oikaista väitetty virheellinen menettely tai estää asianomaisiin etuihin kohdistuvat lisävahingot”, tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että tämä kiireellisyysvaatimus antaa subjektiivisen oikeuden välitoimihakemuksen ratkaisemiseen viipymättä ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan tuomioistuimen on myös hankintamenettelyjen, joita ei ole toteutettu avoimesti, tapauksessa ennen välitoimihakemuksen, jolla on tarkoitus estää hankintaviranomaisen uudet hankinnat, ratkaisemista selvitettävä – vaikka sillä ei olisi tältä osin merkitystä – hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen tai riitautettavien päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen toimivaltaisen jaoston puheenjohtajana oleva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi, ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen välitoimihakemuksen hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa hakijan maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan5 (jäljempänä perusoikeuskirja) (EUVL 2012, C 326, s. 391) 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että siinä annetaan yksityiselle subjektiivisia oikeuksia ja että se on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan tuomioistuimen on myös hankintamenettelyjen, joita ei ole toteutettu avoimesti, tapauksessa ennen välitoimihakemuksen, jolla on tarkoitus estää hankintaviranomaisen uudet hankinnat, ratkaisemista selvitettävä – vaikka sillä ei olisi tältä osin merkitystä – hankintamenettelyn tyyppi ja hankinnan (ennakoitu) arvo sekä tietyissä hankintamenettelyissä tehtyjen riitautettujen päätösten, jotka voidaan riitauttaa erikseen, yhteisarvo ja mahdollisesti myös tietyn hankintamenettelyn osat, jotta tuomioistuimen toimivaltaisen jaoston puheenjohtajana oleva tuomari antaa mahdollisesti korjaamiskehotuksen maksamatta olevien maksujen perimiseksi ja siinä tapauksessa, ettei maksuja makseta, ennen välitoimihakemuksen hylkäämistä maksujen maksamisen laiminlyönnin vuoksi tai viimeistään samanaikaisesti hylkäämisen kanssa muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuimen jaosto velvoittaa hakijan maksamaan oikeudenkäyntimaksut muiden oikeuksien menettämisen yhteydessä?

Onko vastaavuusperiaatetta tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se antaa yksityiselle subjektiivisia oikeuksia jäsenvaltiota kohtaan ja on esteenä sellaisten Itävallan kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan siinä tapauksessa, ettei kiinteämääräisiä maksuja makseta, direktiivissä 89/665/ETY, sellaisena kuin sitä sovelletaan, tarkoitettuja välitoimia koskevan hakemuksen osalta hallintotuomioistuimen jaoston lainkäyttöelimenä on (enää vain) velvoitettava hakija maksamaan kiinteämääräiset maksut (mistä seuraa maksuvelvollisen oikeussuojamahdollisuuksien väheneminen), kun taas siviilioikeudellisissa menettelyissä kanteisiin, välitoimihakemuksiin ja muutoksenhakuihin liittyvät maksut, jos niitä ei makseta, määrätään maksettaviksi tuomioistuimille suoritettavista maksuista ja suorituksista annetun lain (Gerichtliches Einbringungsgesetz) mukaisella päätöksellä ja hallinto-oikeudessa muutoksenhakuihin liittyvät maksut hallintotuomioistuimeen tai perustuslakituomioistuimeen tehtävien valitusten osalta ja Revision-menettelyihin liittyvät maksut ylimpään hallintotuomioistuimeen tehtävien Revision-valitusten osalta, jos näitä maksuja ei makseta, määrätään yleensä maksettaviksi maksuista vastaavan viranomaisen päätöksessä, josta (nimittäin maksujen määräämisestä tehdystä päätöksestä) voidaan aina valittaa hallintotuomioistuimeen ja sen ratkaisusta puolestaan voidaan tehdä Revision-valitus ylimpään hallintotuomioistuimeen tai valitus perustuslakituomioistuimeen?

Onko direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 1 artiklan 1 kohtaa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että puitejärjestelyn tekeminen vain yhden ainoan talouden toimijan kanssa direktiivin 2014/24/EU 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti muodostaa direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/23/EU, 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemisen?

6.1.    Onko direktiivin 2014/24/EU 33 artiklan 3 kohtaan sisältyvää ilmaisua ”puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset” tulkittava siten, että kyseessä on puitejärjestelyyn perustuva hankintasopimus silloin, kun hankintaviranomainen valitsee yksittäisen hankintasopimuksen sopimuspuolen nimenomaisesti tukeutuen tehtyyn puitejärjestelyyn? Vai onko ilmaisua ”puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset” tulkittava siten, että silloin, kun unionin tuomioistuimen tuomiossa C-216/176 , 64 kohta, tarkoitettu puitejärjestelyn kokonaismäärä on jo käytetty kokonaan, kyseessä ei ole enää hankintasopimus, joka perustuu alun perin tehtyyn puitejärjestelyyn?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että se on esteenä sellaisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan hankintamenettelyä koskevassa oikeusriidassa nimetyn hankintaviranomaisen on välitoimihakemusta koskevassa menettelyssä annettava kaikki tarvittavat tiedot ja toimitettava kaikki tarvittavat asiakirjat – ja ellei se tee näin, on mahdollista antaa sitä koskeva yksipuolinen tuomio –, jos tämän hankintaviranomaisen elinten jäsenet tai työntekijät, joiden on annettava nämä tiedot hankintaviranomaisen puolesta, joutuvat näin myös alttiiksi riskille, että jopa heihin itseensä kohdistetaan tietojen antamisen tai asiakirjojen toimittamisen johdosta mahdollisesti rikosoikeudellisia toimenpiteitä?

Onko direktiivin 89/665/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/2[3]/EU, 1 artiklan 1 kohtaan sisältyvää edellytystä, jonka mukaan hankintoja koskevat muutoksenhakumenettelyt on toteutettava varsinkin tehokkaasti, kun otetaan lisäksi huomioon perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja muut unionin oikeussäännöt tulkittava siten, että näissä oikeusäännöissä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että ne ovat esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakevan välitoimihakemuksen tekijä on velvollinen nimeämään välitoimihakemuksessaan konkreettisen hankintamenettelyn ja hankintaviranomaisen konkreettisen päätöksen, vaikka kyseinen hakija ei sellaisten hankintamenettelyjen tapauksessa, joissa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, ei yleensä saa tietoonsa, miten monta hankintamenettelyä, jotka eivät ole avoimia, hankintaviranomainen on toteuttanut ja miten monta hankintaa koskevaa päätöstä hankintamenettelyissä, jotka eivät ole avoimia, on jo tehty?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että kyseisessä määräyksessä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että se on esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakeva muutoksenhakija on velvollinen nimeämään välitoimihakemuksessaan konkreettisen hankintamenettelyn ja hankintaviranomaisen konkreettisen päätöksen, joka voidaan riitauttaa erikseen ja on myös riitautettu, vaikka sellaisen hankintamenettelyn tapauksessa, joka hakijan kannalta ei ole avoin ja jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta, kyseinen hakija ei yleensä voi tietää, miten monta hankintamenettelyä, jotka eivät ole avoimia, hankintaviranomainen on toteuttanut ja miten monta hankintaa koskevaa päätöstä hankintamenettelyissä, jotka eivät ole avoimia, on jo tehty?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaista oikeutta oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tulkittava muut unionin oikeussäännöt huomioon ottaen siten, että kyseisessä määräyksessä annetaan subjektiivisia oikeuksia ja että se on esteenä sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joiden mukaan oikeussuojaa hakevan välitoimihakemuksen tekijä on velvollinen maksamaan kiinteämääräisiä maksuja, joiden määrää se ei voi ennakoida, koska sellaisen hankintamenettelyn tapauksessa, jossa ei ennakolta julkaista ilmoitusta ja joka ei hakijan kannalta ole avoin, hakija ei yleensä voi tietää, onko hankintaviranomainen toteuttanut hankintamenettelyjä, jotka eivät ole avoimia, ja jos, niin miten monta, ja mikä on näiden hankintasopimusten kohteena olevan hankinnan ennakoitu arvo sekä miten monta hankintaa koskevaa päätöstä, jotka voidaan riitauttaa erikseen, tällaisissa hankintamenettelyissä on jo tehty?

____________

1     Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/665/ETY (EYVL 1989, L 395, s. 33).

2     Käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (EUVL 2014, L 94, s. 1).

3     Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).

4     Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (EUVL 2014, L 94, s. 1).

5     Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL 2012, C 326, s. 391).

6     Tuomio 19.12.2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust ja Coopservice, EU:C:2018:1034.