Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство) на 5 ноември 2012 г. - Dixons Retail Plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-494/12)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dixons Retail Plc

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Член 14, параграф 1 от Директива на Съвета от 28 ноември 2006 година (2006/112/ЕО) следва ли да се тълкува в смисъл, че се прилага когато физическото предаване на стоките е получено чрез измама, тъй като плащането от лицето, на което се прехвърля, е направено посредством карта, която то знае, че не е оправомощено да използва?

Когато физическото предаване на стоките е получено чрез злоупотреба с карта, налице ли е "прехвърляне[...] на правото за разпореждане с материална вещ като собственик" по смисъла на член 14, параграф 1?

Член 73 следва ли да се тълкува в смисъл, че се прилага, когато плащането е получено от лицето, което прехвърля стоките, въз основа на споразумение с трето лице за извършване на такива плащания по картови транзакции, макар лицето, на което се прехвърлят стоките, да знае, че не е оправомощено да използва картата?

Когато плащането е извършено от трето лице по споразумение между прехвърлителя на стоките и третото лице, вследствие на представянето пред прехвърлителя на карта, която лицето, на което се прехвърлят стоките, не е оправомощено да използва, може ли плащането от страна на третото лице да се разглежда като получено "срещу доставката" по смисъла на член 73?

____________

1 - Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).