Language of document : ECLI:EU:F:2012:66

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2012

Asia F‑109/10

AU

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Eläkkeet – Eroraha

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa AU vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan komission päätöksen, jolla häneltä evättiin oikeus erorahaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Eroraha – Myöntämisedellytykset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 12 artikla)

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 12 artiklan 2 kohdan sanamuodosta käy selvästi ilmi, että erorahan myöntämisen edellytys on, että sopimussuhteinen toimihenkilö on suorittanut unionin palveluksessa aloittamisensa jälkeen maksuja eläkeoikeuksiensa muodostamista tai säilyttämistä varten kansalliseen eläkejärjestelmään, yksityiseen eläkevakuutukseen tai valitsemaansa eläkerahastoon, joka täyttää kyseisen artiklan 1 kohdassa mainitut edellytykset. Näin ollen kun sopimussuhteinen toimihenkilö ei ole suorittanut yhtäkään tämän luonteista maksua, hänelle ei muodostu oikeutta erorahaan vain sen seikan perusteella, että hän saavutti edelleen eläkeoikeuksia jäsenvaltiossa. Unionin säännöksiä ja määräyksiä, joissa myönnetään oikeus rahallisiin suorituksiin, on nimittäin tulkittava suppeasti.

Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sopimussuhteiset toimihenkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuja eläkeoikeuksien muodostamista tai säilyttämistä varten yksityiseen eläkevakuutukseen tai eläkerahastoon, voivat saada erorahaa vain jos tämä yksityinen eläkevakuutus tai eläkerahasto täyttää useita edellytyksiä kuten takuun siitä, ettei kyseessä oleville työntekijöille voida maksaa takaisin pääomaa.

(ks. 24 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑11/02, Pappas v. komissio, 16.12.2004, 53 kohta