Language of document :

Sag anlagt den 2. november 2010 - AT mod EACEA

(Sag F-113/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AT (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

For det første påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. juni til den 31. december 2008, for det andet påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om opsigelse af sagsøgerens tidsbegrænsede ansættelseskontrakt før tid og for det tredje påstande om erstatning for lidt skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport 2008, som vedtaget ved ansættelsesmyndighedens afgørelse af 29. oktober 2009.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 12. februar 2010, hvorved denne opsagde sagsøgerens ansættelseskontrakt; og, om fornødent:

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på de af sagsøgeren indgivne klager over hans karriereudviklingsrapport 2008 og over afgørelsen om opsigelse; EACEA tilpligtes at betale et beløb, som ikke kan være mindre end sagsøgerens løn (og alle de i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte fastsatte fordele) beregnet fra sagsøgerens fratrædelse den 12. februar 2010 og indtil datoen for hans genindtræden ved EACEA i fortsættelse af annullationen af afgørelsen om opsigelse, som erstatning for den erhvervsmæssige og økonomiske skade, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

EACEA tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt fastsættes 10 000 EUR, i erstatning for den fysiske skade, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

EACEA tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 50 000 EUR, i erstatning for den ikke-økonomiske skade, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

Under alle omstændigheder tilpligtes EACEA at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 10 000 EUR, i erstatning for den lidte skade som følge af overskridelsen af den rimelige frist for udfærdigelsen af karriereudviklingsrapporten 2008, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

EACEA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________