Language of document :

Överklagande ingett den 17 februari 2021 av Danske Slagtermestre av det beslut som tribunalen (tredje avdelingen) meddelade den 1 december 2020 i mål T-486/18, Danske Slagtermestre mot Europeiska kommissionen

(Mål C-99/21 P)

Rättegångsspråk: danska

Parter

Klagande: Danske Slagtermestre (ombud: advokaten H. Sønderby Christensen)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Konungariket Danmark

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 1 december 2020 i mål T-486/18.

Grunder och huvudargument

Första grunden avser att tribunalen tillämpar kravet om att vara direkt berörd felaktigt. Till stöd för detta gör klaganden gällande att det är tillräckligt för att vara direkt berörd att Danske Slagtermestre framför orsakerna till att trappmodellen kunde medföra en ofördelaktig konkurrenssituation, se punkterna 47 och 50 i domen mål C-622/16 P– C-624/16 P1 . Det är därför felaktig rättstillämpning att tribunalen i punkt 103 i beslutet anser att Danske Slagtermestre ska visa vilka konkreta medlemmar som har påverkats och vilka konkreta följder trappmodellen har för deras konkurrensmässiga ställning.

Andra grunden avser att tribunalen har bortsett från att kravet om att vara personligt berörd inte gäller vid tredje ledet i artikel 263 fjärde stycket FEUF. Klaganden gör därför gällande att det är ett fel i tribunalens beslut att det vid bedömningen av personligt berörd i punkt 103 hänvisas till skälen i punkterna 71-77 beträffande personligt berörd. Det framgår således uttryckligen såväl av punkt 63, som inleder denna del av beslutet och av punkt 82 som avslutar nämnda del, att punkterna 71-77 enbart avser kriteriet att vara personligen berörd.

Tredje grunden avser att tribunalen bortser från att de kriterier som domstolen tillämpar i mål C-622/16 P – C-624/16 P, bekräftar att kravet om att vara direkt berörd är uppfyllt i förevarande mål. Klaganden gör således gällande att Danske Slagtermestre på lämpligt sätt har framfört att 1) aktiviteterna liknar varandra 2) medlemmarna är verksamma på samma marknad för varor eller tjänster och 3) medlemma är verksamma på samma geografiska marknad som det företag som mottagit stöd. Följaktligen är det i detta mål fråga om att medlemmarnas aktiviteter inte bara liknar varandra men är identiska med stödmottagarens.

Fjärde grunden avser att tribunalen använder ordet visat fel i punkt 103, eftersom det utgör en betydande skärpning i förhållande till ordet framfört eller redogjort för. Klaganden gör härvidlag gällande att det är fel att Danske Slagtermestre inte har framfört orsakerna till att medlemmarna utsätts för en konkurrens som snedvrids av trappmodellen. Detta krav uppfylls redan när stödmottagaren befrias från utgifter som normalt skulle ha uppkommit vid sedvanlig drift eller sedvanliga aktiviteter. Detta framgår av domstolens praxis, såsom exempelvis domen i mål C-172/032 , Heiser, punkt 55.

Femte grunden avser att tribunalen under alla omständigheter använder de faktiska omständigheterna felaktigt och punkterna 71-77 utgör således felaktig rättstillämpning. Det görs gällande som felaktig rättstillämpning att tribunalen har reservationer mot vissa upplysningar som lämnats av Danske Slagtermestre, trots att de inte har bestritts av varken kommissionen eller den danska regeringen och vidare att tribunalen felaktigt bortser från ett antal väsentliga upplysningar som Danske Slagtermestre har upprepat flera gånger i ansökan, i repliken och i sina bilagor.

____________

1 Domstolens dom av den 6 november 2018 (förenade målen C-622/16 P – C-624/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori, EU:C:2018:873).

2 Domstolens dom af den 3. marts 2005 (Sag C-172/03, Heiser, EU:C:2005:130).