Language of document :

Žaloba podaná dne 29. září 2006 - Bouis a další v. Komise

(Věc F-113/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Didier Bouis (Overijse, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

prohlásit článek 13 Obecných prováděcích ustanovení k článku 45 služebního řádu (OPU) za protiprávní;

zrušit seznam zásluh, jakož i seznam povýšených úředníků do platové třídy A*13 za období pro povýšení 2005 v rozsahu, v němž v něm nejsou uvedena jména žalobců;

zrušit rozhodnutí přidělit žalobcům dočasné prioritní body v rozsahu, v němž jsou omezeny na jeden bod za rok výkonu služby s maximem 7 bodů bez zohlednění skutečných zásluh;

zrušit rozhodnutí o tom, že se žalobcům nepřidělují ani prioritní body přidělované řediteli a generálnímu řediteli, ani body přidělované výborem pro povýšení, zejména za úkoly plněné v zájmu orgánu během období pro povýšení 2003 a 2004;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobci uplatňují, že napadená rozhodnutí porušují dosah článku 45 služebního řádu, který ukládá orgánu oprávněnému ke jmenování vybrat úředníky, kteří budou povýšeni, především na základě srovnání jejich zásluh.

Dovolávají se rovněž toho, že článek 13 OPU, tak jak je vykládán a používán Komisí, je protiprávní, jelikož porušuje dosah ustanovení, které má upřesňovat, jakož i obecnou zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

____________