Language of document :

29. septembril 2006 esitatud hagi - Bouis jt versus komisjon

(Kohtuasi F-113/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Didier Bouis (Overijse, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tuvastada personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artikli 13 õigusvastasus;

tühistada ametnike teeneteloetelu ja 2005. aasta ametialase edutamise raames kehtestatud palgaastmele A* 13 edutatud ametnike nimekiri, kuna hagejaid ei ole selles nimetatud;

tühistada otsused määrata hagejatele üleminekueelispunkte, kuna need piirduvad ühe punktiga vastaval palgaastmel töötatud aasta kohta, ning nende maksimum on 7 punkti, arvestamata tegelikke teeneid;

tühistada otsused mitte määrata hagejatele direktorite ja peadirektorite poolt antavaid eelispunkte ega neid, mida edutamiskomiteed määravad 2003. ja 2004. aasta edutamise raames institutsiooni huvides täidetud ülesannete eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks väidavad hagejad, et vaidlustatud otsused ei järgi personalieeskirjade artikli 45 ulatust, mille kohaselt peab ametisse nimetav asutus valima edutatavad teenistujad põhiliselt nende teenete võrdleva hindamise alusel.

Nad märgivad ka, et üldiste rakendussätete artikkel 13 on, nii nagu komisjon seda tõlgendab ja kohaldab, õigusvastane, kuna see ei järgi nimetatud sätte ulatust, mida ta peaks täpsustama, ning rikub võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet.

____________