Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2006 - Bouis in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-113/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Didier Bouis (Overijse, Belgija) in drugi (Zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

ugotovi naj se , da je člen 13 splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov (SDI) nezakonit;

seznam dodelitve točk za delovno uspešnost in seznam uradnikov, ki so napredovali v naziv A*13 v ocenjevalnem obdobju 2005, naj se razglasita za nična, kolikor v njih niso povzeta imena tožečih strank;

odločbe, s katerimi so bile tožečim strankam dodeljene prehodne prednostne točke, naj se razglasijo za nične, kolikor so te omejene na eno točko na leto delovne dobe z največ sedmimi točkami brez upoštevanja dejanskih zaslug;

odločbe, s katerimi tožečim strankam niso bile dodeljene niti prednostne točke, ki so jih določili direktorji in generalni direktorji, niti točke, ki so jih podelili odbori za napredovanja, zlasti ob priznanju nalog, opravljenih v interesu institucije znotraj ocenjevalnih obdobij 2003 in 2004, naj se razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev svojih tožb zatrjujejo, da izpodbijane odločbe kršijo obseg člena 45 Kadrovskih predpisov, ki Organu, pristojnemu za imenovanja, nalaga, da uradnika, ki bo napredoval, izbere predvsem na podlagi primerjalne presoje njihovih zaslug.

Prav tako se sklicujeta, da je člen 13 SDI, kot ga razlaga in uporablja Komisija, nezakonit, kolikor krši obseg določbe, ki je podrobno določena kot tudi splošno načelo enakega obravnavanja in nediskriminacije.

____________