Language of document :

Talan väckt den 29 september 2006 - Bouis m.fl. mot kommissionen

(Mål F-113/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Didier Bouis (Overijse, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att artikel 13 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara förteckningen över meriterade tjänstemän och förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad A13 under befordringsomgången 2005, i den mån sökandenas namn inte förts in i dessa förteckningar,

ogiltigförklara besluten att tilldela sökandena prioritetspoäng enligt övergångsreglerna, eftersom antalet poäng enligt denna ordning är begränsat till en poäng per tjänsteår i lönegraden med ett högsta antal om sju poäng, utan att hänsyn tas till de verkliga kvalifikationerna,

ogiltigförklara besluten att inte ge sökandena de prioritetspoäng som tilldelas av direktörerna och generaldirektörerna och de prioritetspoäng som tilldelas av befordringskommittéerna, som ett erkännande för det arbete som utförts för institutionens bästa under befordringsomgångarna 2003 och 2004,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökandena gällande att de angripna besluten står i strid med artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, i vilken föreskrivs att tillsättningsmyndigheten skall utse de tjänstemän som skall befordras huvudsakligen på grundval av en jämförelse och bedömning av deras kvalifikationer.

Sökandena åberopar även att artikel 13 i de allmänna genomförandebestämmelserna - såsom den artikeln har tolkats och tillämpats av kommissionen - är rättsstridig, eftersom den står i strid med räckvidden av den bestämmelse som den är avsedd att förtydliga och med principerna om likabehandling och icke-diskriminering.

____________