Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 2. oktobrī - Sanchez Ferriz u.c. pret Komisiju

(lieta F-115/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Sanchez Ferriz, Brisele (Beļģija) un citi (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt to ierēdņu sarakstu, kas paaugstināti 2005. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, ciktāl šajā sarakstā nav iekļauti prasītāju uzvārdi, kā arī - ja nepieciešams - atcelt šo lēmumu sagatavojošus aktus;

pakārtoti, atcelt lēmumu par paaugstināšanas punktu piešķiršanu, kas veikta minētās paaugstināšanas amatā ietvaros, cita starpā pamatojoties uz paaugstināšanas komiteju ieteikumiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītājs izvirza piecus pamatus, kas attiecas uz:

pirmkārt, Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpumu;

otrkārt, minētā panta vispārīgo īstenošanas noteikumu pārkāpumu;

treškārt, nediskriminācijas principa pārkāpumu un acīmredzamu kļūdu vērtējumā;

ceturtkārt, Civildienesta XIII pielikuma 6. un 10. panta pārkāpumu;

piektkārt, patvaļīgas rīcības aizlieguma principa un pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma principa pārkāpumu, ka arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu.

____________