Language of document :

Žaloba podaná 2. októbra 2006 - Sanchez Ferriz a i./Komisia

(Vec F-115/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Sanchez Ferriz (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania v roku 2005 v časti, v ktorej tento zoznam nezahŕňa mená žalobcov, a prípadne tiež zrušiť prípravné akty k tomuto rozhodnutiu,

subsidiárne, zrušiť pridelenie bodov na účely povýšenia za uvedené hodnotené obdobie, najmä v nadväznosti na odporúčania výboru pre povýšenie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza päť žalobných dôvodov:

prvý žalobný dôvod sa opiera o porušenie článku 45 služobného poriadku,

druhý žalobný dôvod sa opiera o porušenie všeobecných vykonávacích ustanovení uvedeného článku,

tretí žalobný dôvod sa opiera o porušenie zásady zákazu diskriminácie a zjavne nesprávne posúdenie,

štvrtý žalobný dôvod sa opiera o porušenie článkov 6 a 10 prílohy XIII služobného poriadku,

piaty žalobný dôvod sa opiera o porušenie zákazu svojvoľného postupu a zákazu zneužitia právomoci, ako aj o porušenie povinnosti odôvodnenia.

____________