Language of document :

Talan väckt den 2 oktober 2006 - Sanchez Ferriz m.fl. mot kommissionen

(Mål F-115/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Sanchez Ferriz (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsomgången 2005 i den mån som sökandenas namn inte är uppförda på denna förteckning samt, i anslutning därtill, de till detta beslut hörande förberedande rättsakterna,

i andra hand, ogiltigförklara tilldelningen av befordringspoäng under nämnda befordringsomgång, särskilt till följd av befordringskommitténs rekommendationer,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena anför fem grunder till stöd för sin talan. Dessa grunder avser

för det första, åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna,

för det andra, åsidosättande av de allmänna tillämpningsföreskrifterna till denna bestämmelse,

för det tredje, åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen och förekomsten av en uppenbart oriktig bedömning,

för det fjärde, åsidosättande av artiklarna 6 och 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna,

för det femte, åsidosättande av principerna om förbud mot godtyckliga förfaranden och maktmissbruk samt av motiveringsskyldigheten.

____________