Language of document :

Žaloba podaná 26. septembra 2006 - Buckingham a i./Komisia

(Vec F-116/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Anne Buckingham (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie, ktoré Komisia prijala 23. novembra 2005, uverejnené v Správnom oznámení č. 85-2005 v rozsahu, v akom neudeľuje žalobcom, úradníkom v platovej triede A*12, žiadny prioritný bod za prácu vykonanú v záujme inštitúcie v hodnotenom období 2004,

v potrebnom rozsahu zrušiť výslovné rozhodnutia Komisie, ktorými boli zamietnuté sťažnosti podané žalobcami podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba sa zakladá na porušení článkov 9 a 13 Všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku a subsidiárne na nezákonnosti uvedených Všeobecných vykonávacích ustanovení v rozsahu, v akom zakladajú diskrimináciu a porušujú článok 5 ods. 5 služobného poriadku.

____________