Language of document :

Žaloba podaná 2. októbra 2006 - Di Bucci/Komisia

(Vec F-118/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vittorio Di Bucci (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. van der Woude, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť zoznam zásluh úradníkov a zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*12 v hodnotenom období 2005 zostavené podľa článku 10 ods. 3 a 4 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku a uverejnené v Správnom oznámení č. 85-2005 z 23. novembra 2005 a v každom prípade rozhodnutie nezapísať meno žalobcu do zoznamu povýšených,

v potrebnom rozsahu zrušiť všetky akty, ktoré viedli k prijatiu tohto rozhodnutia a predovšetkým rozhodnutia určujúce počet bodov, ktoré majú byť udelené žalobcovi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník pridelený na právne oddelenie, ktorý nepretržite dosahoval jedno z najvyšších hodnotení vo forme bodov za zásluhy v jeho platovej triede a v jeho oddelení, namieta predovšetkým porušenie článku 45 služobného poriadku ako aj všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku, ktoré vyžadujú, aby zásluha bola určujúcim kritériom pre udelenie prioritných bodov generálneho riaditeľstva a pre povýšenie. Nepovýšenie žalobcu je výsledkom, po prvé nezákonností, ktoré už žalobca napadol v žalobe F-98/051 a T-312/042, po druhé kritérií udeľovania prioritných bodov generálneho riaditeľstva na právnom oddelení, ktoré uprednostňujú úradníkov majúcich najviac odpracovaných rokov v platovej triede nezávisle na ich zásluhách, po tretie niektorých chýb pri udeľovaní bodov iným úradníkom najmä výborom pre povyšovanie.

Žalobca ďalej tvrdí, že napadnuté akty porušujú taktiež zásadu rovnosti zaobchádzania a kariérneho postupu, obsahujú zjavne nesprávne právne posúdenie a zakladajú zneužitie právomoci. Okrem iného obsahujú viaceré vady konania alebo formálne vady.

Žalobca nakoniec napáda nezákonnosť všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku, tvrdiac nasledovné:

nezohľadnením úrovne vykonávaných povinností a používania rôznych jazykov pri výkone funkcie, všeobecné vykonávacie ustanovenia článku 45 služobného poriadku porušujú článok 45 služobného poriadku v jeho novom znení,

ustanovením, že povýšenia sa určujú neodôvodneným udelením prioritných bodov na návrh každého generálneho riaditeľstva alebo výboru pre povyšovanie, články 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 a 13 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku porušujú predovšetkým článok 25 ods. 2 a článok 45 služobného poriadku,

udelením jednotnej kvóty bodov na úradníka každému generálnemu riaditeľstvu, články 4 a 6 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku porušujú článok 45 služobného poriadku ako aj zásady kariérneho postupu a rovnosti zaobchádzania,

ustanovením udelenia prechodných prioritných bodov založených hlavne na odpracovaných rokoch v platovej triede, článok 13 ods. 2 a príloha II všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku porušujú článok 45 služobného poriadku,

ustanovením udelenia prioritných bodov zamestnaneckého výboru za niektoré dodatočné úlohy vykonané v záujme inštitúcie, na ktoré sa už prihliadlo pri udelení bodov za zásluhy a prioritných bodov generálneho riaditeľstva, článok 9 a príloha I všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku porušujú článok 45 služobného poriadku ako aj zásady kariérneho postupu a rovnosti zaobchádzania,

ustanovením priaznivejšieho zaobchádzania s úradníkmi generálnych riaditeľstiev alebo služieb s nižším počtom zamestnancov a s úradníkmi pridelenými do kabinetov členov Komisie, článok 6 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku porušuje článok 45 služobného poriadku ako aj zásady kariérneho postupu a rovnosti zaobchádzania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 10, 14.1.2006, s. 24 (Vec najprv zaregistrovaná pred Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-381/05 a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).

2 - Ú. v. EÚ C 262, 23.10.2004, s. 45.