Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. - Kerstens przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-119/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrekcji urzędu ds. administracji i zaspokajania roszczeń indywidualnych (PMO) z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniającej organigram tego urzędu;

uchylenie wyraźnej decyzji organu powołującego z dnia 6 lipca 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego nr R/167/06;

zasądzenie od Komisji odszkodowania ex aequo et bono w wysokości 5000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, wcześniej szef jednostki "Zasoby" PMO, kwestionuje sporną decyzję z dnia 8 grudnia 2005 r., która skutkuje objęciem przez niego stanowiska o charakterze badawczym. Skarżący podnosi naruszenie art. 7 regulaminu pracowniczego, ponieważ sporna decyzja jest niezgodna z interesem służby i nie respektuje zasady ekwiwalentności stanowisk. Po drugie skarżący podnosi naruszenie przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej. Po trzecie skarżący podnosi nadużycie władzy.

____________