Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. mája 2008 - Kerstens/Komisia

(vec F-119/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Prípustnosť - Organizačná schéma - Akt spôsobujúci ujmu - Zmena pridelenia - Zmena úloh - Služobný záujem - Rovnocennosť pracovných miest - Skrytá sankcia - Zneužitie právomoci)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Herrmann a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Riadiaceho výboru Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) z 8. decembra 2005 o zmene organizačnej schémy tohto úradu, v rozsahu, v akom je jeho účinkom preloženie žalobcu, ktorý bol v predmetnom čase vedúcim jednotky "Zdroje", do funkcie v oblasti výskumu a prognóz a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania je povinný znášať svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006, s. 68.