Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-115/06

Carlos Sanchez Ferriz ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon – Vuoden 2005 ylennyskierros – Etusijapisteet – Ansiot – Virkaikä – Lainvastaisuusväite – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jolla Carlos Sanchez Ferriz ja yhdeksän muuta komission virkamiestä vaativat ensisijaisesti vuoden 2005 ylennyskierroksen yhteydessä ylennettyjen virkamiesten luettelon kumoamista siltä osin kuin heidän nimiään ei ole kyseisessä luettelossa ja toissijaisesti kyseisellä ylennyskierroksella tehtyjen heitä koskevien etusijapisteiden antamista koskevien päätösten kumoamista.

Ratkaisu: Kanne hylätään osittain selvästi perusteettomana ja jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkimisen edellytykset eivät selvästi täyty. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Ylennyskomitean ehdotus etusijapisteiden myöntämisestä – Ehdotus ei ole virkamiehelle vastainen toimi

         (Henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohta, 45, 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstö – Ylennys – Ylentämättä jääneen virkamiehen tekemä hallinnollinen valitus – Hylkäyspäätös – Perusteluvelvollisuus

         (Henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohta, 45 artikla ja 90 artiklan 2 kohta)

1.      Ylennyskomitean tekemä ehdotus joka on tehty komission sisäisellä määräyksellä käyttöön otetun ylennysjärjestelmän mukaisten etusijapisteiden myöntämiseksi eri ryhmille, ei ole asianomaiselle vastainen toimi. Ylennyskomiteoilla ei näet ole toimivaltaa tehdä päätöksiä etusijapisteiden myöntämisestä. Vaikka henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisen kohdan nojalla kaikki asianomaiselle vastaiset päätökset on perusteltava, tämä ei edellä sanotun vuoksi päde tällaiseen ylennyskomitean ehdotukseen ylentämättä jätetyn virkamiehen osalta.

(ks. 54 kohta)

2.      Nimittävä viranomainen ei ole ylennysmenettelyn yhteydessä velvollinen perustelemaan ylennyspäätöstä sille, jolle se on osoitettu, eikä ehdokkaille, joita ei ole ylennetty. Nimittävä viranomainen on kuitenkin velvollinen perustelemaan päätöksensä, jolla hylätään ylentämättä jääneen virkamiehen henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemä hallinnollinen valitus.

(ks. 55 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑343/87, Culin v. komissio, 7.2.1990 (Kok. 1990, s. I‑225, 13 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑172/03, Heurtaux v. komissio, 3.2.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑15 ja II‑63, 42 kohta).