Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 17 oktober 2007

Mål F-115/06

Carlos Sanchez Ferriz m.fl.

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Ej upptagen i förteckningen över befordrade tjänstemän – Befordringsförfarandet 2005 – Prioritetspoäng – Förtjänst – Tjänstetid – Invändning om rättsstridighet – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Carlos Sanchez Ferriz och nio andra tjänstemän vid kommissionen har yrkat, i första hand, ogiltigförklaring av förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsförfarandet 2005, i den mån som sökandenas namn inte har upptagits i denna förteckning, och, i andra hand, ogiltigförklaring av besluten om tilldelning av prioritetspoäng, avseende sökandena, under nämnda befordringsförfarande.

Avgörande: Det är uppenbart att talan till viss del ska avvisas och till viss del ska ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Förslag av en befordringskommitté inför tilldelning av prioritetspoäng – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 25 andra stycket, 45, 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Befordran – Klagomål av en sökande som inte har befordrats – Avslagsbeslut – Motiveringsskyldighet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 25 andra stycket, 45 och 90.2)

1.      Ett förslag som en befordringskommitté har upprättat inför tilldelningen av prioritetspoäng i de olika kategorier som föreskrivs i en befordringsordning som har inrättats genom kommissionens interna föreskrifter utgör inte en rättsakt som går någon emot. Befordringskommittéerna är nämligen inte behöriga att fatta beslut avseende tilldelningen av prioritetspoäng. Även om varje beslut som går någon emot ska motiveras enligt artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, gäller detsamma således inte avseende ett sådant förslag från en befordringskommitté, beträffande en tjänsteman som inte har befordrats.

(se punkt 54)

2.      Tillsättningsmyndigheten är inte, inom ramen för ett befordringsförfarande, skyldig att motivera ett beslut om befordran vare sig för den som beslutet är riktat till eller för de tjänstemän som inte har befordrats. Däremot är tillsättningsmyndigheten skyldig att motivera sitt beslut när den avslår ett klagomål som en icke-befordrad tjänsteman har ingett med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 55)

Hänvisning till

domstolen den 7 februari 1990, C‑343/87, Culin mot kommissionen,REG 1990, s. I‑225, punkt 13

förstainstansrätten den 3 februari 2005, T‑172/03, Heurtaux mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑15 och II‑63, punkt 42