Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

17 октомври 2007 година

Дело F‑114/06

Amerigo Liotti

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Невключване в списъка на повишените длъжностни лица — Процедура по повишаване за 2005 г. — Точки за предимство — Заслуги — Старшинство — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, в която главното искане на г‑н Liotti е отмяна на списъка на повишените длъжностни лица в процедурата за повишаване за 2005 г., доколкото неговото име не е включено в този списък, и при условията на евентуалност, отмяна на решението, с което му се предоставят точки за предимство в посочената процедура

Решение: Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Предложение на комитет по повишаване с оглед предоставянето на точките за предимство — Изключване

(член 25, втора алинея, членове 45, 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Не представлява увреждащ акт предложение, направено от комитет по повишаване с оглед предоставянето на точки за предимство от различни категории, предвидени в установената с вътрешна правна уредба на Комисията система за повишаване. Всъщност комитетите по повишаване не са компетентни да вземат решения относно предоставянето на точки за предимство. Вследствие на това, макар по силата на член 25, втора алинея от Правилника всяко решение, което има неблагоприятни последици, да трябва да бъде мотивирано, това не се отнася за подобно предложение на комитет по повишаване относно неповишено длъжностно лице.

(вж. точка 50)