Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 17. oktobrī

Lieta F‑114/06

Amerigo Liotti

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā – 2005. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punkti – Nopelni – Darba stāžs – Iebilde par prettiesiskumu – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Liotti lūdz atcelt 2005. gada paaugstināšanas amatā ietvaros amatā paaugstināto ierēdņu sarakstu tiktāl, ciktāl šajā sarakstā nav iekļauts viņa uzvārds, un pakārtoti atcelt ar to saistīto lēmumu par prioritātes punktu piešķiršanu minētās paaugstināšanas amatā ietvaros

Nolēmums Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un kā daļēji acīmredzami nepamatotu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Amatā paaugstināšanas komitejas priekšlikums par prioritātes punktu piešķiršanu – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa, 45., 90. un 91. pants)

Amatā paaugstināšanas komitejas izstrādāts priekšlikums par dažādu kategoriju prioritātes punktu, kuri paredzēti ar Komisijas iekšējiem noteikumiem izveidotā amatā paaugstināšanas sistēmā, piešķiršanu nav nelabvēlīgs akts. Amatā paaugstināšanas komitejas kompetencē nav pieņemt lēmumus par prioritātes punktu piešķiršanu. Līdz ar to, ja atbilstoši Civildienesta noteikumu 25. panta otrajai daļai ikviens nelabvēlīgs lēmums ir jāpamato, tas pats neattiecas uz šādu amatā paaugstināšanas komitejas priekšlikumu par amatā nepaaugstinātu ierēdni.

(skat. 50. punktu)