Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Tweede kamer)

17 oktober 2007

Zaak F‑114/06

Amerigo Liotti

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren – Bevorderingsronde 2005 – Gratificatiepunten – Verdienste – Anciënniteit – Exceptie van onwettigheid – Ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA, waarbij A. Liotti verzoekt, primair, om nietigverklaring van de lijst van de in het kader van bevorderingsronde 2005 bevorderde ambtenaren, voor zover zijn naam niet op deze lijst voorkomt, en subsidiair, om nietigverklaring van het hem betreffende besluit houdende toekenning van gratificatiepunten uit hoofde van diezelfde ronde.

Beslissing: Het beroep wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Bezwarend besluit – Voorstel van bevorderingscomité met oog op toekenning van gratificatiepunten – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 25, tweede alinea, 45, 90 en 91)

Een voorstel van een bevorderingscomité met het oog op de toekenning van gratificatiepunten van verschillende categorieën waarin een bij een interne regeling van de Commissie ingevoerd bevorderingssysteem voorziet, vormt geen bezwarend besluit. Bevorderingscomités zijn namelijk niet bevoegd voor het nemen van beslissingen ter zake van de toekenning van gratificatiepunten. Hoewel krachtens artikel 25, tweede alinea, van het Statuut, elk bezwarend besluit met redenen moet zijn omkleed, geldt dat bijgevolg niet voor een dergelijk voorstel van een bevorderingscomité ten aanzien van een niet-bevorderde ambtenaar.

(cf. punt 50)