Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 17. októbra 2007

Vec F‑114/06

Amerigo Liotti

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov – Povyšovanie za rok 2005 – Prednostné body – Zásluhy – Odpracované roky – Námietka nezákonnosti – Prípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Liotti najmä navrhuje zrušiť zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2005 v časti, v ktorej tento zoznam neobsahuje jeho meno, a subsidiárne zrušiť rozhodnutie o pridelení prednostných bodov v rámci uvedeného povyšovania

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Návrh výboru pre povýšenie na účely udelenia prednostných bodov – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, články 45, 90 a 91)

Návrh výboru pre povýšenie vypracovaný na účely udelenia prednostných bodov rozličných kategórií stanovených systémom povyšovania zavedeným internou právnou úpravou Komisie nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu. Výbory pre povýšenie totiž nemajú právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa udeľovania prednostných bodov. V dôsledku toho, aj keď na základe článku 25 druhého odseku služobného poriadku každé rozhodnutie spôsobujúce ujmu musí uvádzať dôvody, na ktorých je založené, neplatí to pre takýto návrh výboru pre povýšenie vo vzťahu k nepovýšenému úradníkovi.

(pozri bod 50)