Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 - Buckingham m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-116/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse i såkaldt anden forfremmelsesrunde - forfremmelsesåret 2005 - tildeling af prioritetspoints - overgangsbestemmelser - de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45 - ligebehandlingsprincippet - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocat N. Lhoest)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og Katarzyna Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af Kommissionens afgørelse af 23. november 2005, offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005, for så vidt som sagsøgerne, der er tjenestemænd i lønklasse A*12, ikke heri tildeles prioritetspoints som anerkendelse for det arbejde, de har udført i institutionens tjeneste i bedømmelsesåret 2004.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 294 af 2.12.2006, s. 66.