Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. - Buckingham i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-116/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans zwany awansem "drugiego filarem" - Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Przepisy przejściowe - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego - Równość traktowania - Dopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Buckingham (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciel: adwokat N. Lhoest)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i Katarzyna Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna ( Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 listopada 2005 r., która ukazała się w Informacjach Administracyjnych nr 85-2005 w zakresie, w jakim nie przyznaje skarżącym, urzędnikom w grupie zaszeregowania A*12, jakichkolwiek punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji w ramach postępowania w sprawie awansu w 2004 r

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 294 z 2.12.2006, s. 66.