Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2008 - Buckingham a i./Komisia

(vec F-116/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie nazývané "druhého typu" - Povyšovanie za rok 2005 - Pridelenie prednostných bodov - Prechodné ustanovenia - Všeobecné ustanovenia článku 45 služobného poriadku - Rovnosť zaobchádzania - Prípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Anna Buckingham a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoest, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a Katarzyna Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia Komisie z 23. novembra 2005, uverejneného v Správnom oznámení č. 85-2005, v rozsahu, v akom neudeľuje žalobcom, úradníkom v platovej triede A*12, žiadny prioritný bod za prácu vykonanú v záujme inštitúcie v hodnotenom období 2004

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 294, 2.12.2006, s. 66.