Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Didier Bouis versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-113/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Nn "teise ringi" edutamine - 2005. aasta edutamine - Eelispunktide andmine - Üleminekusätted - Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted - Võrdne kohtlemine - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Didier Bouis (Overijse, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja È. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega hagejaid ei kantud teeneteloetelusse ja 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*13 edutatud ametnike loetelusse; teiseks nõue tühistada otsused hagejatele üleminekueelispunktide määramise kohta osas, milles neis määratakse üks punkt iga teenistusaasta kohta vastaval palgaastmel; kolmandaks nõue tühistada otsused, millega hagejatele ei määratud teisi eelispunkte.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 281, 18.11.2006, lk. 49.