Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 11 december 2008 - Bouis e.a. / Commissie

(Zaak F-113/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering langs zogenoemde tweede weg - Bevorderingsronde 2005 - Toekenning van gratificatiepunten - Overgangsbepalingen - Uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut - Gelijke behandeling - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Didier Bouis (Overijse, België) e.a. (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - In de eerste plaats, nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekers noch op de lijst van verdienstelijke ambtenaren noch op de lijst van de in het kader van de bevorderingsronde 2005 tot de rang A*13 bevorderde ambtenaren te plaatsen; in de tweede plaats nietigverklaring van de besluiten om verzoekers voorlopige gratificatiepunten toe te kennen, voor zover het daarbij gaat om niet meer dan één punt per jaar diensttijd in rang; in de derde plaats nietigverklaring van de besluiten om hun geen andere gratificatiepunten toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 281 van 18.11.2006, blz. 49.