Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 grudnia 2008 r. - Bouis i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-113/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans, zwany awansem "drugiego filarem" - Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. - Przyznanie punktów pierwszeństwa - Przepisy przejściowe - Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego - Równość traktowania - Dopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Didier Bouis (Overijse, Belgia) i in. (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna ( Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżących na listę zasług ani na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*13 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.; po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu im przejściowych punktów pierwszeństwa, gdyż ograniczają się one do jednego punktu za rok stażu pracy w grupie zaszeregowania; po trzecie, stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącym innych punktów pierwszeństwa.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 281 z 18.11.2006 r., s. 49.