Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2008 - Bouis a i./Komisia

(vec F-113/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie nazývané "druhého typu" - Povyšovanie za rok 2005 - Pridelenie prednostných bodov - Prechodné ustanovenia - Všeobecné ustanovenia článku 45 služobného poriadku - Rovnosť zaobchádzania - Prípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Didier Bouis (Overijse, Belgicko) a i., (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Po prvé zrušenie rozhodnutia Komisie o nezaradení žalobcov do zoznamu zásluh, ako ani do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy A*13 v rámci povyšovania v roku 2005; po druhé zrušenie rozhodnutí o pridelení dočasných prioritných bodov žalobcom v rozsahu, v akom sa obmedzujú na jeden bod za rok výkonu služby v tejto platovej triede; po tretie zrušenie rozhodnutí o nepridelení ďalších prioritných bodov žalobcom

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 18.11.2006, s. 49.