Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 4 февруари 2021 година – наказателно производство срещу KT

(Дело C-71/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Издирвано лице

КТ

Преюдициални въпроси

1. 1. - Дали разпоредбите на чл. 1, пар. 2 и пар. 3 от Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия допускат издаване на нова заповед за арест за целите на същото наказателно преследване спрямо лице, чието предаване е отказано от държава-членка на ЕС на основание чл. 1, пар. 3 от Споразумението, във връзка с чл. 6 от Договора за Европейския съюз и чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека?

1. 2. - Дали разпоредбите на чл. 1, пар. 3 от Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата по предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия и на чл. 21, пар. 1 и чл. 67, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, и на чл. 6 и чл. 45, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз допускат сезирана със Заповед за арест държава-членка на ЕС да пререши постановен от друга държава-членка на ЕС отказ за предаване на същото лице за целите на същото наказателно преследване, след като издирваното лице се е възползвало от правото си на свободно придвижване и от държавата, в която е постановен отказът за предаване се е придвижило до държавата, сезирана с новата заповед за арест?

____________