Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, заседаващ в Зволе (Нидерландия), постъпило на 29 януари 2021 г. — O. T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Дело C-66/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, заседаващ в Зволе

Страни в главното производство

Жалбоподател: O. T. E.

Ответник: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Преюдициални въпроси

a)    Трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 2004/811 да се тълкува в смисъл, че тъй като Нидерландия не е определила съгласно националното право датата, от която започва да тече гарантираният съгласно тази разпоредба срок за размисъл, посоченият срок започва да тече по право от датата, на която гражданинът на третата страна уведоми (информира) нидерландските органи за трафика на хора?

б)    Трябва ли член 6, параграф 1 от Директива 2004/81 да се тълкува в смисъл, че тъй като Нидерландия не е определила съгласно националното право продължителността на гарантирания съгласно тази разпоредба срок за размисъл, посоченият срок се прекратява по право след като е подадена жалба относно трафик на хора или съответният гражданин на трета страна е посочил, че се отказва да подаде жалба?

Трябва ли за мерки за извеждане от територията по смисъла на член 6, параграф 2 от Директива 2004/81 да се считат и мерки за извеждане на гражданин на трета страна от територията на една държава членка в територията на друга държава членка?

a)    Недопустимо ли е съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2004/81 приемането на решение за прехвърляне докато тече гарантираният съгласно член 6, параграф 1 от тази директива срок за размисъл?

б)    Недопустимо ли е съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2004/81 изпълнението или подготовката на изпълнението на вече прието решение за прехвърляне докато тече гарантираният съгласно член 6, параграф 1 от тази директива срок за размисъл?

____________

1     Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи (ОВ L 261, 2004 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 35).