Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 2. veebruaril 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG versus E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(kohtuasi C-62/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Kostjad ja vastustajad kassatsioonimenetluses: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Eelotsuse küsimused

Kas määruse nr 207/20091 artikli 56 lõike 1 punktist a ja määruse 2017/10012 artikli 63 lõike 1 punktist a, mis näevad ette, et iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm võib kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes esitada ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, tuleneb sellise lepingutingimuse kehtetus, millega kohustub kolmas isik hoidumast esitama Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile ELi kaubamärgi omaniku vastu, tuginedes kaubamärgi kasutamata jätmisele, asjaomase kaubamärgi tühistamise taotlust?

Kas määruse nr 207/2009 artikli 56 lõike 1 punktist a ja määruse 2017/1001 artikli 63 lõike 1 punktist a, mis näevad ette, et iga füüsiline või juriidiline isik või iga hagemisõigusega huvirühm võib kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes esitada ELi kaubamärgi tühistamise taotluse, tuleneb, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis ja liidu kohtutes toimuvas tühistamismenetluses tuleb jätta tähelepanuta liikmesriigi kohtu jõustunud otsus, millega kohustatakse kostjat võtma tagasi kaubamärgi tühistamise taotlus, mille on kostja või tema volitatud isik esitanud kaubamärgi kasutamata jätmisele tuginedes?

____________

1 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT 2009 L 78, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).