Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 2. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Lieta C-62/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Atbildētāji un atbildētāji kasācijas tiesvedībā: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 207/2009 1 56. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Regulas 2017/1001 2 63. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētais, ka pieteikumu atcelt Eiropas Savienības preču zīmi tās neizmantošanas dēļ var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona vai arī interešu pārstāvībai izveidota grupa vai organizācija, kas savā vārdā var iesniegt prasību tiesā, padara par spēkā neesošu trešās personas līgumu, kurā tā ir apliecinājusi Eiropas Savienības preču zīmes īpašniekam, ka neiesniegs Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam pieteikumu par šīs Eiropas Savienības preču zīmes atcelšanu tās neizmantošanas dēļ?

Vai Regulas Nr. 207/2009 56. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Regulas 2017/1001 63. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētais, ka pieteikumu atcelt Eiropas Savienības preču zīmi tās neizmantošanas dēļ var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona vai arī interešu pārstāvībai izveidota grupa vai organizācija, kas savā vārdā var iesniegt prasību tiesā, rada tādas sekas, ka dalībvalsts tiesas galīgs spriedums, ar kuru atbildētājam ir uzdots atsaukt viņa vai viņa pilnvarotas personas iesniegtu pieteikumu par Eiropas Savienības preču zīmes atcelšanu tās neizmantošanas dēļ, nav jāņem vērā atcelšanas procesā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā un Savienības tiesās?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija) (OV 2009, L 78, 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.).