Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 2. februārī Laure Camerin iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2020. gada 24. novembra rīkojumu lietā T-367/19 Camerin/Komisija

(Lieta C-63/21 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Laure Camerin (pārstāve: M. Casado García-Hirschfeld, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 24. novembra rīkojumu lietā T-367/19;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kuri ir radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācija ir vērsta uz pārsūdzētā rīkojuma atcelšanu, ciktāl Vispārējā tiesa ar to izbeidza tiesvedību pirms sprieduma taisīšanas un atzina par nepieņemamu prasību, ar ko tika lūgts daļēji atcelt Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) 2019. gada 17. aprīļa lēmumu, kā arī atlīdzināt morālo kaitējumu, kas radies PMO pieļauto pārkāpumu dēļ, kā rezultātā apelācijas sūdzības iesniedzējai bija liegts pieņemams dzīves līmenis.

Ar apelācijas sūdzību tās iesniedzēja it īpaši apstrīd pārsūdzētā rīkojuma 50.–52., 54., 57.–62., 67., kā arī 73. un 74. punktu.

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu pamatu, ar ko tiek apgalvots, ka ir sagrozīti fakti un pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, kā rezultātā pamatojums esot juridiski nepareizs.

____________